Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

lilia
Reposted fromthetemple thetemple viaabsolem absolem
lilia
1362 4fc0
Reposted fromfelicka felicka viaabsolem absolem
lilia
9012 d045 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaabsolem absolem
lilia
4975 5d05 500
Reposted fromwishnia wishnia viasolivagant solivagant
lilia
2310 8b51 500
Reposted fromSaddieEvans SaddieEvans viasolivagant solivagant
lilia
Alvin Langdon Coburn, 1908
lilia
4665 52f5 500
blues
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasolivagant solivagant
2365 ea82 500
Reposted fromfreakish freakish viasolivagant solivagant
2696 3eff 500

vita-insectum:

policecallsnogbox:

rollership:

surface tension is a physical invisible object.

NO STOP OW

I reblog this for the science.  Moreover, I approve of insects demonstrating science.

Reposted froma-kind-of-madness a-kind-of-madness viamefir mefir
lilia
Reposted fromworst-case worst-case viamefir mefir
lilia
3160 d9c9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
2630 1a9e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamefir mefir
lilia
0801 1c12 500
Reposted fromdeszcz deszcz viazielonypenis zielonypenis
3282 6b71

bill-11b:

Smol snek but still no step

Reposted fromCloudyDraws CloudyDraws viazielonypenis zielonypenis
lilia
Masz rację, doskonalenie formy ekspresji dzieje się poprzez doświadczanie i reagowanie na bieżąco z akcentem na aktywne reagowanie, jednak uważam, że aby robić to bardziej świadomie, należy równocześnie na jakiejś płaszczyźnie siebie- uciszyć się i obserwować. Nazywać się i to co się robi. Widząc to, decydować.  I doskonalić. Chociaż teraz tak sobie myślę, że...po co? :D Bardziej przekonuje mnie w tym poznanie siebie i innych niż doskonalenie.
lilia
Masz rację, doskonalenie formy ekspresji dzieje się poprzez doświadczanie i reagowanie na bieżąco z akcentem na aktywne reagowanie, jednak uważam, że aby robić to bardziej świadomie, należy równocześnie na jakiejś płaszczyźnie siebie- uciszyć się i obserwować. Nazywać się i to co się robi. Widząc to, decydować.  I doskonalić. Chociaż teraz tak sobie myślę, że...po co? :D Bardziej przekonuje mnie w tym poznanie siebie i innych niż doskonalenie.

March 10 2017

4379 44aa 500

heart-shaped-apple:

Joanne Arnold

Reposted fromnudes nudes viaParty-on Party-on
lilia
Reposted fromnitael nitael viaParty-on Party-on
lilia
4198 2846
Reposted fromverronique verronique viaParty-on Party-on
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl